Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Popcorn Jobs z.ú., ze dne 15. 4. 2021

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky Popcorn Jobs z.ú., (dále jen „OP“) platí pro využívání služeb internetového serveru https://www.popcornjobs.cz.

OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového serveru (dále jen “ Popcornjobs.cz”), kterým je Popcorn Jobs z.ú., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00, IČ: 09967591, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 940 a Uživatele nebo Zákazníka. Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví Popcornjobs.cz. Zákazník je každý, kdo na Popcornjobs.cz zadá nabídku na práci. Veškeré smluvní vztahy mezi Popcornjobs.cz a Uživatelem se řídí objednávkou a těmito OP. V otázkách neupravených se smluvní vztahy mezi Popcornjobs.cz a Uživatelem řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto OP jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit OP nebo stávající nahradit novými. Nové OP budou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího Popcornjobs.cz před začátkem jejich účinnosti.

Internetový server Popcornjobs.cz slouží k inzerci pracovních nabídek. Při užívání Popcornjobs.cz je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním OP a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající.

Služby pro Uživatele
Popcornjobs.cz poskytuje prostor pro zveřejňování pracovních nabídek. Nabídky jsou uveřejněny po dobu 30 dní.

Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy
Zadáním nabídky (inzerátu) ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy s Popcornjobs.cz. Tento návrh podléhá schválení Popcornjobs.cz.

Popcornjobs.cz si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné Popcornjobs.cz mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací.

Pro obsah zadané nabídky Zákazníka platí tato pravidla:
 • v názvu je zakázáno používat kapitálky;
 • název i text musí být genderově, rasově apod. neutrální, aby odpovídal požadavkům antidiskriminačního zákona;
 • jsou zakázány úpravy zdrojového kódu – veškeré úpravy rozložení a vzhledu inzerátu je třeba mít schválené a provedené od Popcornjobs.cz;
 • do nabídek není povoleno vkládat externí odkazy a kontaktní údaje;
 • během doby platnosti nabídky není možné upravovat její znění
Popcornjobs.cz dále není povinen zveřejnit inzerci pozice zejména v případě, že:
 • Služby by měly obsahovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,
 • Služby by měly obsahovat informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,
 • Zákazník podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,
 • Inzeráty nabízející pracovní pozici s prvky systému multi-level-marketingu (MLM),
 • Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Zákazníka (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.), které mají charakter reklamy,
 • Informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),
 • Jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,
 • Informace mohou poškodit dobré jméno či pověst Popcornjobs.cz nebo jiných fyzických či právnických osob,
 • Je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na pracovní pozice Zákazníka nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.
K akceptaci návrhu Zákazníka, a tím i vzniku smluvního vztahu s Popcornjobs.cz, dochází schválením zadané nabídky ze strany Popcornjobs.cz. Po schválení se nabídka zveřejňuje na dobu 1 měsíce.

Při zveřejňování Nabídek je Zákazník povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

Uživatelům je umožněno reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace.

Popcornjobs.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi jakýmkoli Uživatelem a Zákazníkem. StartupJobs pronajímá na Popcornjobs.cz Zákazníkům prostor pro uveřejnění nabídek, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu zveřejňovaného Zákazníky na Popcornjobs.cz. Popcornjobs.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na Popcornjobs.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zákazníka prostřednictvím Popcornjobs.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Popcornjobs.cz nenese jakoukoli odpovědnost ani za soubory nahrané Uživateli.
Popcornjobs.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Popcornjobs.cz, , ani nezávadnost a bezpečnost Popcornjobs.cz. Popcornjobs.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání Popcornjobs.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Popcornjobs.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na internetovém portálu Popcornjobs.cz může dojít k opuštění portálu Popcornjobs.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Popcornjobs.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál Popcornjobs.cz.

Náhrada újmy
V případě vadného plnění ze strany Popcornjobs.cz, se Strany dohodly, že Popcornjobs.cz:
poskytne Zákazníkovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

Popcornjobs.cz neodpovídá za újmu vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Popcornjobs.cz. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Popcornjobs.cz. Odpovědnost Popcornjobs.cz za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Popcornjobs.cz v souvislosti s poskytovanými službami je omezena na částku uhrazenou Zákazníkem za Služby na základě uzavřené Smlouvy.

Závěrečná ustanovení
Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Popcornjobs.cz

Není-li v těchto OP uvedeno jinak, považuje se za písemný úkon i úkon učiněný smluvní stranou formou doporučené zásilky, datovou zprávou nebo e-mailem. V případě učinění písemného úkonu ve formě e-mailové zprávy, jehož povinnou náležitostí je podle těchto OP i podpis jednající osoby, je písemný úkon řádně učiněn, pokud e-mailová zpráva obsahuje elektronický podpis identifikující jednající osobu nebo scan listiny obsahující takový písemný úkon opatřený vlastnoručním podpisem jednající osoby.

K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto OP jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách https://www.popcornjobs.cz, nejdříve však ode dne 15. 4. 2021.
 
 

Pomáhejte spolu s námi

 • Máme celospolečenský dopad
 • Pomáháme v zaměstnanosti
 • Podporujeme maminky na mateřské
 • Posilujeme regiony s méně pracovními příležitostmi
 • Oslovíte zajímavou komunitu uchazečů

Práce z domova v našem blogu

Práce na doma

Celý článek

Jak získat kvalitní zaměstnance

Celý článek

Home office

Celý článek